O CENTRUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Status prawny Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Status Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Uchwała Rady Miasta Mikołów w sprawie przekształcenia Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Schemat organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie


Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, która została powołana w celu pomocy osobom, które pozostają od dłuższego czasu bez zatrudnienia, a chciałyby znaleźć pracę i są zdolne do jej podjęcia.

Zajęcia w Centrum obejmują pracę w grupie ogrodniczo – porządkowej, remontowo- budowlanej lub innej powołanej do realizacji określonych zadań.

Poza pracą osoby będące w Centrum korzystają z warsztatów i szkoleń, umożliwiających zdobycie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych, praktyk oraz odbycia stażu u pracodawcy, który może zaowocować konkretną ofertą pracy.

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Uczestnicy otrzymują comiesięczne świadczenie integracyjne oraz premię motywacyjną.


Zdjęcie kwiatów w ogrodzie.

Korzyści uczestnictwa w CIS:

 • zawarcie 12 miesięcznego indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 m-cy.
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • odprowadzanie składki emerytalnej i rentowej w trakcie trwania programu CIS
 • możliwość przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • okazja do ukończenia konkretnych kursów zawodowych
 • szansa odbycia płatnego stażu u pracodawcy, co może zaowocować ofertą pracy
 • nieodpłatne otrzymanie pomocy psychologicznej, socjalnej oraz doradztwa zawodowego
 • nawiązanie nowych relacji i kontaktów
 • poprawienie swoich finansów – uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne oraz premię motywacyjną

Historia:

Centrum Integracji społecznej w Mikołowie zostało utworzone w 2005 roku.

 • grudzień 2004 – Uchwała Rady Miasta w Mikołowie z inicjatywy Burmistrza o zagwarantowaniu w budżecie w 2005 roku kwoty przeznaczonej na utworzenie „Centrum”
 • 30 kwiecień 2004 – złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego o nadanie statusu „Centrum”
 • 13 czerwiec 2005 – nadanie przez Wojewodę Śląskiego statusu Centrum Integracji Społecznej na okres 3 lat
 • 24 czerwiec 2005 – zarządzeniem nr 95/249/2005 Burmistrza Miasta Mikołowa utworzono „CIS” funkcjonujące jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta do 31.12.2010 roku, obecnie „CIS” funkcjonuje jako jednostka budżetowa
 • 1 wrzesień 2005 – pierwszy nabór uczestników
 • czerwiec 2008 – marzec 2009 – objęcie programem przez Centrum grupy uczestniczek/uczestników w ramach projektu systemowego realizowanego przez MOPS
  (I i II edycja)
 • 1 styczeń 2012 – Centrum Integracji Społecznej funkcjonuje jako jednostka budżetowa
 • kwiecień 2011 – luty 2012 – realizacja projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Twoja szansa w zasięgu ręki”
 • maj – grudzień 2013 – realizacja projektu MPiPS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów”
 • wrzesień 2013 – czerwiec 2015 – realizacja projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Szansa – Punkt konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”
 • czerwiec – grudzień 2016 – realizacja projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2016, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 • kwiecień – grudzień 2017 – realizacja projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 • marzec – grudzień 2018 – realizacja projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
 • wrzesień 2018 – 2021 – realizacja projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT.

Reintegracja zawodowa

Reintegrację zawodową, czyli odbudowywanie i podtrzymanie w uczestnikach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku, realizujemy poprzez kursy zawodowe, szkolenia, nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne – praktyki, staże, zajęcia w zakresie poszukiwania pracy i rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia w Centrum prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów zawodu, realizujących zajęcia teoretyczne w sali wykładowej Centrum – wykłady z prezentacjami multimedialnymi oraz praktyczne w terenach zieleni Mikołowa.

Uczestnictwo w programie Centrum daje możliwość ukończenia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe w specjalnościach dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, z uwzględnieniem predyspozycji psychofizycznych uczestników, by zwiększyć szanse na dalsze zatrudnienie – po ukończeniu programu CIS. Są to, między innymi :
Widok na ogród z ławkami.

 • drwal i operator sprzętu ogrodniczego
 • operator wózka widłowego wraz z obsługą butli gazowej
 • spawacz
 • obsługa kasy fiskalnej
 • minimum sanitarne
 • opiekunka dzieci i osób dorosłych
 • kurs florystyczny
 • kurs komputerowy
 • i wiele innych

Reintegracja społeczna

Reintegrację społeczną realizujemy poprzez:

 • zajęcia grupowe z udziałem psychologa, pracownika socjalnego oraz instruktora zawodu
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne oraz zawodowe
 • uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych

Podczas zajęć uczestnicy otrzymują:

 1. wsparcie emocjonalne
  • stwarzanie poczucia przynależności
  • podwyższanie samooceny
  • uwalnianie od negatywnych uczuć i napięć
  • wyzwalanie motywacji i chęci działania
 1. wsparcie informacyjno-edukacyjne
  • wymiana i udzielanie informacji
  • zaopatrywanie w nową wiedzę ułatwiającą zrozumienie własnych problemów i położenia życiowego w domu i dalszym otoczeniu
  • poznanie czynników korzystnych i niekorzystnych pomagających/utrudniających konfrontację człowieka ze światem
 1. wsparcie instrumentalne (materialne)
  • świadczenie integracyjne, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • codzienny posiłek
  • odzież robocza oraz ochronna
  • środki higieny osobistej
  • kontrola stanu zdrowia
  • płatne 12 dni urlopu i 21 dni zwolnienia lekarskiego

Dzięki skorzystaniu ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej uczestnicy znacznie zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy. Podnoszą kwalifikacje zawodowe, nawiązują cenne relacje, zdobywają chęć do życia i działania a to wszystko przekłada się na podjęcie przez nich pracy.

Przetwarzanie danych osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

W celu zapoznania ze klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanych danych osobowych należy kliknąć w poniższy link: informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych