DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie – aktualizacja 15.03.2022 r.

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część plików niedostępna cyfrowo
 • 2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Brol-Herzog.
 • E-mail: anna.brol@cis.mikolow.eu
 • Telefon: 32 738 11 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
 • Adres: 43-190 Mikołów
  ul. Krawczyka 16
 • E-mail: kontakt@cis.mikolow.eu
 • Telefon: 32 738 11 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art 10 pkt. 6 /deklaracja dostępności/ ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.0.2019r. budynek biurowy w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16 stanowi siedzibe Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną, 2 kondygnacyjny. Budynek posiada 2 wejścia, do wejścia głównego dostaniemy się bezpośrednio z poziomu chodnika. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, który w razie konieczności przywołuje pracownika, który udzieli pomocy przy wejściu do budynku. Do wejścia tylnego także wchodzimy z poziomu chodnika. Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy z poruszaniem się i tym samym z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracujący na parterze budynku w każdym momencie mają możliwość wyjścia do osoby potrzebującej pomocy w załatwieniu spraw. Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe znajdują się na ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Centrum. W razie konieczności pracownicy mają możliwość otwarcia tylnej bramy, za którą osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”. Przemieszczanie rozpoczyna się od lewej strony najwyżej umieszczonego menu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz „Tab”.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych oraz zamieszczone załączniki – otwierają się w nowym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Trwają przygotowania do aktualizacji strony Jednostki zgodnie z przepisami prawa.

Deklaracja dostępności Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie – aktualizacja 10.02.2021 r.

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część plików niedostępna cyfrowo
 • 2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Brol – Herzog.
 • E-mail: anna.brol@cis.mikolow.eu
 • Telefon: +48327381155

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie
 • Adres: kontakt@cis.mikolow.eu
 • E-mail: kontakt@cis.mikolow.eu
 • Telefon: +48327381155

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art.10 pkt 6 /deklaracja dostępności/ ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019r. budynek biurowy w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16 stanowi siedzibę Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną, 2 kondygnacyjny. Budynek posiada dwa wejścia, do wejścia głównego dostaniemy się bezpośrednio z poziomu chodnika. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek, który w razie konieczności przywołuje pracownika, który udzieli pomocy przy wejściu do budynku. Do wejścia tylnego także wchodzimy z poziomu chodnika. Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy z poruszaniem się i tym samym z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracują na parterze budynku i w każdym momencie mają możliwość wyjścia do osoby potrzebującej pomocy w załatwieniu spraw. Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe znajdują się na ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Centrum. W razie konieczności pracownicy mają możliwość otwarcia tylnej bramy, za którą osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Przemieszczanie rozpoczyna się od lewej strony najwyżej umieszczonego menu.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych oraz zamieszczone załączniki– otwierają się w nowym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Trwają przygotowania do aktualizacji strony Jednostki zgodnie z przepisami prawa.

Deklaracja dostępności serwisu www.cis.mikolow.eu – aktualizacja 2020 r.

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www. cis.mikolow.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.cis.mikolow.eu

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-04-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody niezgodności oraz wyłączenia:

a) trwają przygotowania do aktualizacji strony jednostki zgodnej z obowiązującymi przepisami,
b) część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
c) brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Brol-Herzog , adres poczty elektronicznej kontakt@cis.mikolow.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 738 11 55.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 10 pkt 6 / deklaracja dostępności / ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 04.04.2019 r, budynek biurowy w Mikołowie przy ul. Krawczyka 16 stanowi siedzibę Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. Budynek wzniesiony metodą tradycyjną, 2 kondygnacyjny.

Ważniejsze cechy dostępności architektonicznej budynku biurowego przy ul. Krawczyka 16:
Budynek posiada dwa wejścia, do wejścia głównego dostaniemy się bezpośrednio z chodnika gdzie zamontowany jest dzwonek który w razie konieczności przywołuje pracownika, który udzieli stosownej pomocy przy wejściu do budynku. Do wejścia tylnego także wchodzimy z poziomu chodnika. Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy w poruszaniu i tym samych trudności z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracują na parterze budynku i w każdym momencie mają możliwość wyjścia do osoby potrzebującej pomocy w załatwieniu spraw. Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych, miejsca parkingowe znajdują się na ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. W razie konieczności pracownicy mają możliwość otwarcia tylnej bramy za którą osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód.